qc top banner faber
qc Faber mobile
460x90
460x90
qc asia center dọc trai
120x300
qc asia center dọc trai
120x300

Ấn phẩm chuyên đề

Bộ đề, đáp án kiểm tra nhập quốc tịch Einbürgerungstest song ngữ

Bộ đề, đáp án kiểm tra nhập quốc tịch Einbürgerungstest song ngữ

Ấn phẩm online: €19
Ấn phẩm in: €25

Cuốn sách sông ngữ phục vụ cho kỳ kiểm tra trắc nghiệm Nhập quốc tịch mang tên Einbürgerungstest, gồm 300 câu hỏi thống nhất cho toàn Liên bang và 10 câu hỏi dành riêng cho từng tiểu bang; mỗi câu hỏi có tối đa 4 câu trả lời sẵn. Trong đó, câu trả lời đúng đã được đánh dấu (X), để người kiểm tra học thuộc.

Nội dung

Những nội dung chính

Bình luận (0)

Số ấn phẩm khác

300x250
300x125
300x250
300x250
300x125
300x600
300x600